Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie zwane „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych” – RODO) opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L119/1, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Indywidualna Praktyka Stomatologiczna dr Ewa Majchrowska – właścicielka gabinetu 1and1dent w Łodzi, ul. Lokatorska 11 m 17/18

Z administratorem można się skontaktować poprzez numer tel.: +48 601-219-471, adres email: 1and1_iod@1and1dent.pl, lub pisemnie: 1 and 1 stomatologia Ewa Majchrowska, ul. Lokatorska 11 17/18 93-021 Łódź

2. Inspektorem ochrony danych jest Ewa Majchrowska, kontakt pod numerem +48 601-219-471, adres email: 1and1_iod@1and1dent.pl, lub pisemnie: 1 and 1 stomatologia Ewa Majchrowska, ul. Lokatorska 11 17/18 93-021 Łódź

3. Pani/Pana dane osobowe (dane osobowe podstawowe, takie jak imię i nazwisko, nr PESEL, adres, nr telefonu i adres e-mail, wrażliwe dane osobowe przetwarzane w związku z udzielaniem usług medycznych) przetwarzane będą przez Administratora w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), zarządzania udzielaniem tych usług i świadczeń, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, oraz diagnozy medycznej i leczenia, a także profilaktyki zdrowotnej. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych osobowych jest art. 9 ust.2 lit. h RODO w zw. z art. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa, w tym Ustawą z dnia 6 listopada 2008 n o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jeżeli jest Pani/Pan naszym pacjentem i utworzyliśmy Pani/Pana dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu – w zakresie, jakim jest to możliwe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Żądania w tym zakresie należy kierować do Administratora. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO*. Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Przekazanie Administratorowi Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3. Niepodanie Pani/Pana danych osobowych lub podanie niepełnych danych osobowych może znacząco utrudnić lub uniemożliwić realizację przez Administratora celów określonych w punkcie 3.

9. W przypadku nie podania przez Panią/Pana numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej nie będzie możliwe potwierdzenie, zmiana terminu wizyty lub weryfikacja prawidłowości zleconych badań. Podanie powyższych danych jest dobrowolne.

10. W oparciu o udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Skip to content